Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych zawartych w plikach Cookies na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu oraz przetwarzania danych osobowych do celów świadczenia Usług, wskazanych w Polityce Prywatności przez Administratora.

§ 1 Definicje
1. Administrator, SMART – SMART Education International sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000344241, NIP: 5213549729, REGON: 142163278, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp za pośrednictwem plików Cookies do informacji w urządzeniach Użytkownika, adres e-mail:[info@smarteducation.pl] ;
2. Cookies, pliki Cookies – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika;
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, lub inny podmiot który na podstawie zawartej ze SMART umowy o świadczenie Usług udostępniania produktów e-learningowych i w ramach której SMART zapewnia Użytkownikom dostęp do Usług udostępniania produktów e-learningowych.
4. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu, wykorzystywanych do zarządzania Usługami;
5. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności;
6. Regulamin – Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w Serwisie;
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
8. Sesja – okres korzystania (wejścia) przez Użytkownika z Serwisu;
9. Serwis – serwis internetowy SMART, działający pod następującymi adresami:[dolineo.com, smarteducation.pl];
10. Serwisy zewnętrzne – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
11. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
12. Usługi – Usługi świadczone przez SMART w Serwisie;
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 344)).
14. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku Usług czy funkcjonalności Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Serwisu jest SMART.
2. W celu korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług, SMART zbiera i przetwarza dane Użytkowników.
3. SMART – zgodnie z RODO – jest administratorem w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu.
4. Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz danych zawartych w Cookies na Urządzeniach do celów wskazanych w Polityce.

§ 3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych przez SMART
1. W związku z działalnością Serwisu zbierane są następujące dane Użytkowników:
1.1. Dane zbierane automatycznie przy wykorzystaniu Cookies
Podczas wizyty Użytkownika na stronie Serwisu automatycznie są zbierane dane, w szczególności oznaczenia identyfikujące (login lub inne nadane przez operatora), adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu i dostępnych w nim usług.
Podstawy prawne w zakresie tych danych zostały szczegółowo wskazane w § 4 Polityki.
1.2. Dane podawane przez Użytkowników w celu udostępniania informacji o produktach e-learningowych
W Serwisie poprzez różne funkcjonalności Serwisu Użytkownik może kontaktować się ze SMART, jednocześnie podając swoje dane kontaktowe w celu udostępniania informacji o produktach e-learningowych (w szczególności: usługa chatu, formularza kontaktowego, funkcji „napisz do nas”)
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenia Usługi udostępniania informacji o produktach e-learningowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu SMART w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
1.3. Dane niezbędne do korzystania z Konta
W Serwisie są przetwarzane dane przekazywane przez Użytkowników podczas korzystania z Konta. Dane te są przekazywane dobrowolnie podczas zalogowania, ale podanie ich jest konieczne w celu skorzystania z Serwisu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest:
1.3.1. w przypadku wersji Demo – zawarcie i wykonanie umowy o świadczenia Usługi udostępniania produktów e-learningowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu SMART w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
1.3.2. w przypadku Systemu Dolineo – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zwarta z Klientem (art. 28 ust. 3 RODO).
1.4. Dane Użytkownika dla celów marketingowych SMART
Dane Użytkownika są przetwarzane dla celów marketingowych SMART oraz w celu przekazywanie informacji handlowych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, sms, e-mail), pod warunkiem wyrażenia stosowanej zgody przez Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie informacji na dane kontaktowe wskazane w klauzulach informacyjnych lub Polityce.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu SMART w postaci promocji usług SMART za pomocą za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – jeśli Użytkownik wyraził na taki kontakt zgodę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).
1.5. Dane osób odwiedzjących profile SMART na portalach facebook i LinkedIn
SMART przetwarza dane osobowe, które pozostawiają osoby odwiedzające publiczne profile SMART na portalach facebook i LinkedIn (w tym polubienia i komentarze).
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu SMART w postaci promocji usług SMART oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie SMART, m.in. dostawcy usług IT i agencje marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z SMART i wyłącznie zgodnie z poleceniami SMART. Odbiorcy zapewniają odpowiednią ochronę danych Użytkowników – są podmiotami mającymi siedzibę na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku podmiotów mających siedzibę w USA – SMART ma zawarte z nimi odpowiednie umowy. SMART nie będzie przetwarzał danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w innym zakresie niż w zdaniu poprzedzającym.
3. Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez SMART przysługują następujące prawa:
3.1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
3.2. prawo sprostowania swoich danych osobowych;
3.3. prawo usunięcia swoich danych osobowych;
3.4. prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
3.5. prawo przeniesienia swoich danych osobowych;
3.6. prawo sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SMART;
3.7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3.8. prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób fakultatywny;
3.9. prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na otrzymywanie od SMART informacji handlowej oraz na kontakt telefoniczny (w tym poprzez SMS).
4. Użytkownik może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez kontakt ze SMART (dane kontaktowe wskazane w § 1 pkt. 1 Polityki).
5. Okres przetwarzania danych przez SMART zależy od rodzaju świadczonej usługi przez SMART i celu przetwarzania. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres
obowiązywanie umowy pomiędzy SMART a Użytkownikiem, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianego przepisami prawa lub do czasu realizacji przysługujących Użytkownikowi uprawnień, o których mowa w pkt. 3 powyżej. Jeżeli dane osobowe Użytkowników są przetwarzanej przez SMART na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zwartej z Klientem, dane osobowe będą przetwarzane do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia wskazanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane (w tym anonimizowane).
7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem zawarcia lub wykonywania umowy zawartej pomiędzy SMART a Użytkownikiem lub Smart a Klientem albo jest konieczne do dostarczenia funkcjonalności Serwisu lub informacji marketingowych, na które Użytkownik wyraził zgodę.
8. W zakresie w jakim dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – SMART uzyskał dane osobowe Użytkownika w sposób automatyczny przez funkcjonalności Serwisu lub Smart uzyskał je od Klienta.

§ 4 Stosowane Cookies w Serwisie

Nazwa CookiesCzas przechowywania CookiesCel stosowania CookiesOdbiorcy danych / Serwisy zewnętrzne
NIEZBĘDNE
_grecaptchastalePrawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
Prawnie uzasadniony interes SMART (art. 6 ust.
1lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania
z Serwisu oraz na poprawie funkcjonalności Serwisu.
Nie dotyczy
_GRECAPTCHA179 dniGoogle LLC
rc::astaleGoogle LLC
rc::bpodczas SesjiGoogle LLC
rc::cpodczas SesjiGoogle LLC
rc::d-#staleGoogle LLC
__ca__chat1 rokUser.com
STATYSTYCZNE
__vw_tab_guid podczas SesjiCele statystyczne SMART tj. weryfikacja w jaki
sposób odwiedzający wchodzą w interakcje
z Serwisem poprzez gromadzenie i raportowanie
informacje w sposób anonimowy. Wyrażasz zgodę
na użycie tych Cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Yandex LLC
_ga2 lataGoogle LLC
_ga_#2 lataGoogle LLC
_gat1 dzieńGoogle LLC
_gid1 dzieńGoogle LLC
_ym_d1 rokYandex LLC
_ym_isad2 dniYandex LLC
_ym_retryReqsstaleYandex LLC
_ym_uid1 rokYandex LLC
_ym_uidstaleYandex LLC
yandexuid1 rokYandex LLC
ymex1 rokYandex LLC
_ueuuid5 miesięcyUser.com
MARKETINGOWE
_ym#_lastHitstaleCel marketingowy SMART, tj. śledzenie Użytkowników
niezalogowanych i Użytkowników na różnych stronach
internetowych w celu wyświetlanie reklam SMART.
Wyrażasz zgodę na użycie tych Cookies
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Yandex LLC
ym#_lsidstaleYandex LLC
_ym#_reqNumstaleYandex LLC
ym_visorc1 dzieńYandex LLC
ads/ga-audiences podczas Sesji
i10 latYandex LLC
metrika_enabled podczas SesjiYandex LLC
webvisor/70541023 podczas SesjiYandex LLC
yabs-sid podczas SesjiYandex LLC
yuidss1 rokYandex LLC
DODATKOWE FUNKCJE STRONY
_ym_wv2rf:70541023:0staleYandex LLC

§ 5 Akceptacja Cookies stosowanych w Serwisie
1. Użytkownik podczas pierwszej sesji w Serwisie jest uprawniony do dokonania wyboru Cookies stosowanych w Serwisie. Użytkownik może zaakceptować wszystkie Cookies lub wybrać według swojego uznania.
2. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych Cookies. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę Cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory Cookies. Efektem dokonania zmian, o których mowa powyżej może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
3. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronach:
3.1. Cookies w przeglądarce Internet Explorer;
3.2. Cookies w przeglądarce Chrome;
3.3. Cookies w przeglądarce Firefox;
3.4. Cookies w przeglądarce Opera;
3.5. Cookies w przeglądarce Safari;
4. Niedokonanie wyboru, o którym mowa ust. 1 powyżej oraz zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej, oznacza, że Cookies będą umieszczone na urządzeniu Użytkownika zgodnie z ustawieniami i wyborem Użytkownika, a tym samym SMART będzie przechowywać informacje na Urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
5. SMART nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu Cookies.

§ 6 Serwisy zewnętrzne
1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi SMART zaleca się zapoznać.
2. SMART współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach:
2.1. Google LLC. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google LLC można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
2.2. Yandex LLC. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych przez Yandex LLC można znaleźć pod adresem: https://yandex.com/legal/confidential/index.html
2.3. User.com Sp. z o.o. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych przez User.com Sp. z o.o. można znaleźć pod adresem https://user.com/en/privacy-policy/.

§ 7 Bezpieczeństwo
1. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
1.1. Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
1.2. Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest § 6 ust. 2 Polityki.

§ 8 Zmiany w Polityce
1. SMART zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki w szczególności ze względu rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.
2. O wszelkich zmianach SMART będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez umieszczenie informacji o wprowadzonej zmianie na stronie, na której zamieszona została Polityka.
3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji zmian Polityki.
4. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów Polityki prosimy o kontakt z SMART.