Realizowany projekt unijny

Firma Smart Education International Sp. z o.o. realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzrost konkurencyjności firmy Smart Education International poprzez zarządzanie wzornictwem

Cel projektu: Zwiększeniem pozycji konkurencyjnej, pozyskanie nowych klientów oraz zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy Smart Education International.

Planowane efekty: To trwałe zainicjowanie i wykorzystywanie wzornictwa w działalności firmy.

Wartość projektu: 103 320,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 71 400,00 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorstwa Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap

 

Realizowany projekt unijny

Firma Smart Education International Sp.z o.o. uprzejmie informuje, że realizuje projekt pn. „Realizacja proinnowacyjnych usług doradczych niezbędnych do wdrożenia informatycznego systemu gamifikacyjnego”

Okres realizacji projektu: 19.12 2018 r. – 31.12.2019 r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych w zakresie innowacji oraz WNiP niezbędnych do wdrożenia Systemu Gamifikacji.

Cel projektu: Realizacja planów rozwojowych firmy SMART EDUCATION INTERNATIONAL poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych wspierających proces wdrożenia nowej technologii opartej na połączeniu machine learning + Python + Docker+ MySQL + PHP. Technologia ta umożliwi wdrożenie do działalności nowego produktu – Systemu Gamifikacji

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu wdrożony zostanie System Gamifikacji.

Wartość projektu: 1 104 540,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 570 080,00 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Realizowany projekt unijny

Firma Smart Education International Sp. z o.o. realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich Lubelskie laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast.

Celem projektu jest podniesienie potencjału przedsiębiorstw objętych partnerstwem w zakresie świadczenia usług B+R w obszarze otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 997 920, 23 PLN

Realizowany projekt unijny

Firma Smart Education International Sp. z o.o. realizuje projekt:

„Wzrost konkurencyjności firmy Smart Education International Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci systemu i aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw (SASME)”

współfinansowany ze środków europejskich w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: Oś 3 : Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP.

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej jakim jest system i aplikacje dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dotacje na innowacje

Firma Smart Education International Sp. z o.o. informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:
Wdrożenie informatycznego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe w obszarze ofertowania, zarządzania produkcją oraz rozliczania realizacji projektów tworzenia szkoleń e-learningowych w działalności Smart Education International Sp. z o.o.
realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr UDA-POIG.08.02.00-14-507/14-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Smart Education International Sp. z o.o. w dniu 25.06.2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego