Realizowany projekt unijny

Firma Smart Education International Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: „Zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa Smart Education International poprzez transformację cyfrową”

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa poprzez transformację cyfrową i dalszy jego rozwój.
Planowane efekty projektu to:
1. Wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa jako nowoczesnego;
2. Dostosowanie sposobu działania przedsiębiorstwa do ograniczeń wynikających ze zjawiska pandemii i zdarzeń losowych;
3. Optymalizacja kosztów działalności;
4. Możliwość pozyskania wartościowych członków zespołu z różnych lokalizacji, w tym również osób niepełnosprawnych;
5. Zwiększenie poziomu innowacyjności w firmie Smart Education.

Wartość projektu: 296 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 251 600,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Projekt „Zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa Smart Education International poprzez transformację cyfrową” (umowa o dofinasowanie nr POIR.06.02.00-06-0048/21-00) realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Realizowany projekt unijny

Firma Smart Education International Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Smart Education International sp. z o.o. poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej

Okres realizacji projektu: 07.08.2020 – 06.02.2022

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy SMART EDUCATION na rynku poprzez wdrożenie do oferty firmy jak również na rynek znacząco udoskonalonej wersji systemu zarządzania rozwojem kompetencji i wiedzy w organizacjach

Planowane efekty projektu to: trwałe zainicjowanie i wykorzystywanie wzornictwa w działalności firmy, co zaowocuje zwiększeniem pozycji konkurencyjnej firmy, a co za tym idzie wpłynie na wzrost sprzedaży nowych/udoskonalonych usług, zwiększenie przychodów firmy, pozyskanie nowych klientów oraz zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy Smart Education International.

Wartość projektu: 5 352 137,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 997 265,30 PLN

Projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Smart Education International sp. z o.o. poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-06-00005/20), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap

Realizowany projekt unijny

Firma Smart Education International Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Smart Education International Sp. z o.o. poprzez zarządzanie wzornictwem

Okres realizacji projektu:  8.07.2019 – 15.11.2019

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup indywidualnych usług doradczych, które obejmować będą przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy Smart Education International Sp. z o.o.celem zwiększenia świadomości wzorniczej.

W ramach AUDYTU WZORNICZEGO przeprowadzone zostaną następujące działania:

  1. Analiza wzornicza beneficjenta w zakresie: – oferty produktowej, – modelu biznesowego, – technologii, – struktury organizacyjnej, – procesów komunikacji, – strategii marketingowej, – zdefiniowania i charakterystyki klientów, – zdefiniowania i charakterystyki konkurencji, – zdefiniowania i charakterystyki kluczowych trendów branżowych.
  2. Analiza potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
  3. Analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa,
  4. Analiza potencjału rynkowego.

Audyt będzie przeprowadzony przy pomocy różnych technik kreatywnych i warsztatów. Zakończy się opracowaniem STRATEGII WZORNICZEJ.

Cel projektu: głęboka diagnoza działalności Wnioskodawcy, jej potencjału i kierunków działania w zakresie rozwoju wzornictwa usług.

Planowane efekty projektu to: trwałe zainicjowanie i wykorzystywanie wzornictwa w działalności firmy, co zaowocuje zwiększeniem pozycji konkurencyjnej firmy, a co za tym idzie wpłynie na wzrost sprzedaży nowych/udoskonalonych usług, zwiększenie przychodów firmy, pozyskanie nowych klientów oraz zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy Smart Education International.

Wartość projektu: 103 320.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 71 400.00 PLN

Projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Smart Education International Sp. z o.o. poprzez zarządzanie wzornictwem” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-06-0036/18-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Realizowany projekt unijny

Firma Smart Education International Sp.z o.o. uprzejmie informuje, że realizuje projekt pn. „Realizacja proinnowacyjnych usług doradczych niezbędnych do wdrożenia informatycznego systemu gamifikacyjnego”

Okres realizacji projektu: 19.12 2018 r. – 31.12.2019 r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych w zakresie innowacji oraz WNiP niezbędnych do wdrożenia Systemu Gamifikacji.

Cel projektu: Realizacja planów rozwojowych firmy SMART EDUCATION INTERNATIONAL poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych wspierających proces wdrożenia nowej technologii opartej na połączeniu machine learning + Python + Docker+ MySQL + PHP. Technologia ta umożliwi wdrożenie do działalności nowego produktu – Systemu Gamifikacji

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu wdrożony zostanie System Gamifikacji.

Wartość projektu: 1 104 540,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 570 080,00 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Realizowany projekt unijny

Firma Smart Education International Sp. z o.o. realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich Lubelskie laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast.

Celem projektu jest podniesienie potencjału przedsiębiorstw objętych partnerstwem w zakresie świadczenia usług B+R w obszarze otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 997 920, 23 PLN

Realizowany projekt unijny

Firma Smart Education International Sp. z o.o. realizuje projekt:

„Wzrost konkurencyjności firmy Smart Education International Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci systemu i aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw (SASME)”

współfinansowany ze środków europejskich w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: Oś 3 : Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP.

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej jakim jest system i aplikacje dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dotacje na innowacje

Firma Smart Education International Sp. z o.o. informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:
Wdrożenie informatycznego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe w obszarze ofertowania, zarządzania produkcją oraz rozliczania realizacji projektów tworzenia szkoleń e-learningowych w działalności Smart Education International Sp. z o.o.
realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr UDA-POIG.08.02.00-14-507/14-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Smart Education International Sp. z o.o. w dniu 25.06.2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego