Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie,

cieszymy się, że postanowiłaś/łeś odpowiedzieć na nasze ogłoszenie i wyrażasz chęć dołączenia do naszego zespołu. Na pewno już wiesz, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). W związku z tym chcemy Cię zapewnić, że dbamy o ochronę Twoich danych osobowych uzyskanych w trakcie procesu rekrutacyjnego. Realizując obowiązki, które nakłada na nas RODO chcemy przedstawić Ci najważniejsze informacje dotyczące Twoich danych osobowych w naszej firmie.

 

Smart Education International Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa (dalej „Smart”) niniejszym informuje, że:

  1. Jest administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe.
  2. Smart może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna: art.  6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie dokumentów rekrutacyjnych; art. 6  ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Smart możesz do nas napisać na adres: Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 7, 00-834 Warszawa.

4. Smart będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia realizacji Twoich uprawnień wskazanych w pkt. 5 lub 6 c i e niniejszej informacji.

5. Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa lub na adres info@smarteducation.pl. Pamiętaj jednak, że wycofanie wyrażonej zgody działa na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

6. W związku z tym, że Smart przetwarza Twoje dane osobowe, masz również prawo do:

a)dostępu do swoich danych osobowych;

b) sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Smart; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, co do których wcześniej wyraziłeś zgodę i Smart nie ma innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i po stronie Smart nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku; Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;

d)ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający sprawdzić Smart prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte przez Smart; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Smart prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu;

e)sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Smart, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuacją;

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Smart podmiotom świadczącym usługi druku, prawne, konsultacyjne, doradcze, informatyczne, pocztowe, kurierskie.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa przez Ciebie w procesie rekrutacji, a brak ich podania skutkuje nie wzięciem przez Ciebie udziału w procesie rekrutacji.

9. Nie podlegasz decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać, a Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.